Recenzní řád

Tento časopis používá dvojitě zaslepené odborné posouzení článků, což znamená, že identita recenzentů i identita autora zůstávají skryté, a to v průběhu celého recenzního řízení. Důvodem je zajistit publikaci skutečně kvalitních textů a eliminovat vzájemné ovlivňování recenzentů a autorů. Autoři článků proto musí zajistit, aby ze znění samotného rukopisu nebyla jejich identita zřejmá (podrobněji viz instrukce pro autory).

První hodnocení rukopisu

Všechny nové rukopisy jsou posouzeny nejprve pověřeným redaktorem z hlediska dodržení formálních požadavků uvedených na stránkách časopisu (informace pro autory). Redaktor rovněž posoudí, zda téma a rozsah rukopisy odpovídají zaměření časopisu. Rukopisy, které splňují tato kritéria, jsou následně předány k posouzení dvěma nezávislým recenzentům. Výběr recenzentů určí po konzultaci s šéfredaktorem pověřený redaktor. Při výběru recenzenta se posuzuje nejen jeho odborné zaměření, ale rovněž dostatečný osobní odstup ve vztahu k autorovi (autor a recenzent nejsou kolegové z téhož pracoviště, není mezi nimi rodinný vztah, atp.). Autor článku může sám navrhnout recenzenty, jeho doporučení může a nemusí být akceptováno.

Odborné posouzení

Recenzenti hodnotí rukopis z hlediska adekvátnosti a kvality názvu, abstraktu, klíčových slov, úvodu, cíle, hypotéz, metodiky, výsledků, diskuse, závěru, literatury, obrazových příloh, tabulek, jazykové úrovně a odborné kvality textu

Recenzent redakci časopisu článek:

  • doporučí k publikaci
  • doporučí k publikaci po přepracování autorem
  • doporučí k publikaci po přepracování autorem a opětovném recenzním řízení
  • nedoporučí k publikaci

Recenzenti jsou dále požádáni, aby napsali anonymní komentáře autorovi. Tyto komentáře mají k dispozici i ostatní recenzenti rukopisu. Od recenzentů se neočekává, že budou rukopis opravovat. Součástí procesu odborného posouzení není jazyková korektura.

Délka recenzního řízení

Recenzenti dodají redakci své odborné posudky do 30 dnů od přijetí článku k recenzi. Pokud by si recenze vzájemně protiřečily nebo by nebyly dodány redakci ve výše uvedeném termínu 30 dnů, budou osloveni s žádostí o recenzi další odborníci.

Rozhodnutí o přijetí článku k publikaci

Pověřený redaktor ve spolupráci s šéfredaktorem na základě obdržených recenzí rozhodne o přijetí/zamítnutí článku k publikaci. Toto rozhodnutí bude spolu s případnými doporučeními ze strany recenzentů zasláno autorovi. V případě rozhodnutí o přijetí článku s doporučením jeho přepracování autor zašle do dvou týdnů od obdržení recenzí redakci definitivní znění článku (se zohledněnými recenzními připomínkami). Pokud autor recenzní připomínky odmítne zohlednit, článek bude redakcí k publikaci zamítnut.