Informace pro autory

Rukopisy článků zasílejte na adresu zuzana.lebedova@email.cz

Dodržujte, prosím, termíny uzávěrky pro přijímání rukopisů (publikováno vždy na hlavní straně webových stránek časopisu).

Přijetí/odmítnutí článku bude obratem potvrzeno redakcí.

Náležitosti abstraktu:

 • Název práce (v českém i anglickém jazyce), jména a příjmení autorů, tituly, název pracoviště.
 • U hlavního autora přesné znění adresy pracoviště, telefonní číslo, email.
 • Vlastní abstrakt článku v rozsahu max. 2000 znaků.

Náležitosti rukopisu: 

 • Odborný článek (včetně případových studií) obsahuje:
  • Název práce (v českém i anglickém jazyce), jména a příjmení autorů, tituly, název pracoviště.
  • U hlavního autora přesné znění adresy pracoviště, telefonní číslo, e-mail.
  • Abstrakt článku v rozsahu max. 2000 znaků. Po obdržení potvrzení o přijetí článku k publikaci nutno dodat abstrakt rovněž v anglickém jazyce).
  • Klíčová slova: max. 8 slov (i v angličtině).
  • Očíslovaný seznam literatury, odkazy na literaturu v textu uváděné takto: (Vomáčka, 2005), (Vomáčka et al., 2006), (Vomáčka, Vomáčková, 2007).
  • Dodržte, prosím, citační normu ISO 690, viz generátor citací ZDE nebo vzory citací ZDE
  • Vlastní dělení textu:
   • Název
   • Autoři, pracoviště
   • Abstrakt
   • Úvod do problematiky
   • Metodologie výzkumu (pokud není, pak text vlastního odborného sdělení členěný na menší obsahové celky)
   • Výsledky výzkumu (pokud jsou)
   • Diskuse
   • Shrnutí
   • Seznam literatury

Průběh schvalovacího procesu

 • Každý článek prochází nezávislým tzv. dvojitě zaslepeným odborným posouzením dvou recenzentů, jehož cílem je mj. zamezit možnosti vzájemného ovlivňování recenzentů a autorů (podrobněji viz recenzní řád).
 • Autor článku proto:
  • Předloží redakci dva samostatné soubory: 1) titulní stranu, která obsahuje podrobnosti o autorovi, 2) zaslepený rukopis, který neobsahuje žádné údaje o autorovi a který bude předán recenzentům.
  • Při odkazování se na svou předchozí práci např. autorka Nováková nepoužije frázi jako „jak jsme již dříve prokázali… (Nováková, 2016)“, ale použije „jak bylo již dříve prokázáno… (Nováková, 2016)“.
  • Odstraní odkazy na zdroje financování a neuvádí poděkování ostatním (dodá redakci na zvláštním listu, který nebude předložen recenzentovi).
 • Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy rukopisu. Před odesláním práce na zlom čísla časopisu obdrží autoři práci k definitivnímu odsouhlasení.
 • Autor poskytuje zasláním článku časopisu výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v tiskové a elektronické podobě na území České republiky a v zahraničí ve smyslu §18 a 56 autorského zákona.

Prosíme o vysvětlení všech použitých zkratek hned při prvním výskytu v textu. Tabulky a grafy lze umístit přímo do textu, avšak v podobě, kterou lze editovat (např. tabulky excel). Fotografie pouze vlastní autorské, nebo s písemným souhlasem autora.

Nezapomeňte vyplnit čestné prohlášení autora.